· 

Die Linde von Marschendorf

Lípa z Marschendorfu

Steil führt der Weg von der Straße zur alten Kirche am Berg. Cesta vede strmě od silnice ke starému kostelu na hoře. Erschöpft setze ich mich auf die Bank am alten Baum. Vyčerpaný sedím na lavičce u starého stromu

Ich bin nicht gut darin, sofort zu erkennen, welche Baumsorte hier steht. Nejsem dobrý v tom, abych okamžitě itentifikoval, jaký druh stromu je tady. 

Aber eines ist klar: der Baum ist sicher so alt, dass er meinem Vater aufgefallen sein muss, der bis 1946 hier lebte. Jedno je ale jasné: strom je jistě tak starý, že si ho můj otec, který zde žil do roku 1946, musel všimnout. 


Im ehemaligen Pfarrhaus ist hier nun ein Informationszentrum. V bývalé faře je nyní informačni  centrum. Eine Gruppe von Kindern macht sich bereit für einen Ausflug ins Gebirge. Skupinka dětí se chystá na výlet do hor.


Hier erfahre ich mehr zum Baum.  Es ist eine Linde. Zde se dozvídám vice o stromu. Je to lípa. 

Seit 450 Jahren steht sie hier. Sie trotzte diversen Stürmen, Blitzeinschlägen, kalten Wintern, Feuer und anderen Katastrophen, verursacht durch Mensch und Natur. Stojí zde již 450 let. Odolala různým bouřím, úderům blesků, studeným zimám požarům a dalším pohromám způsobeným člověkem i přirodou. 

Für mich schlägt der Baum eine Brücke zu meiner Wahlheimat Leipzig. Der tschechische Name der Baumsorte ist Lipa. Und der Name von Leipzig geht ebenfalls auf die Baumsorte zurück: der Lindenort. Der Name erinnert an den slawischen Ursprung der Stadt. 


Pro mě strom staví most do mého adoptivnìho domova v Lipsku. Město Lip. Lípa je stromem Lipska. Jméno připomíná slovanský púvod. 


In der Mitte Europas begegnen sich seit Jahrhunderten Menschen an der Linde. Sie sprechen unterschiedliche Sprachen. Aber sie alle sind von der Natur geprägt, in der sie leben. Die Stärke Europas ist die Vielfalt der Kulturen und Sprachen. 

U lípy se ve středu Evropy scházejí lidé už po staletí. Mluví různými jazyky. Všechni ale utváří přiroda, ve které žijí. Silnou stránkou Evropy je rozmanitost kultur a jazyků. 

Leipzig ist ein Ort, der von Menschen vieler Kulturen und Sprachen geprägt ist. Ebenso ist es mit dem Gebirge, das bei Ptolemäus Korkontoi genannt wurde. 

Lipsko je místo, které charakterizují lidé mnoha kultur a jaziků. Stejné je to s horami, které Ptolemäus nazval Korkontoi. 

Erst im 18. Jahrhundert dominierte die Idee, Identität an Sprachen zu binden. Sprache sollte verbinden und sorgte doch für neue Trennlinien und blutige Konflikte. 

Teprve v 18. století se myšlenka navázání identitý na jazyky stala dominantní. Jazyk měl spojovat a přesto vytvářel nové dĕlící linie a krvavé konflikty.

Europa versucht die Vielfalt der Sprachen und Kulturen zu bewahren. Dabei stösst die europäische Idee auf den Widerstand großer Nationalstaaten, die sich häufig damit schwertun, andere Sprachen in ihrem Gebiet zuzulassen. 

Evropa se snaži zachovat rozmanitost jazyků a kultur. Evropská myšlenka naráží na odpor velkých narodních statu, pro které je často obtížné povolit na svém území jiné jazyky. 


Es ist nicht selbstverständlich, dass eine sprachliche Mehrheit den Blick auf andere Sprachfamilien in ihrem Gebiet zulässt.

Není samozřejmé, že jazyková vêtšina umožňuje pohled na jiné jazikové rodiny ve svem okolí.  

Das tschechische Riesengebirge geht aktuell sehr offen mit der deutschsprachigen Geschichte um. Alte Denkmäler wurden in den letzten Jahren renoviert. Dabei werden die deutschen Texte im Alltag wieder sichtbar. 

České Krkonoše jsou v současnosti k německy mluvící historii velmi otevřené. Staré památky byly v posledních letech renovovány. Německé texty se znovu zviditelní v každodenním životě. 

Es wäre schön, wenn überall in Europa die Liebe zur Heimat nicht mehr von Sprachen abhängt. Leipzig wird von viele Menschen geliebt, die nicht deutsch sprechen. Und das Riesengebirge kann in vielen Sprachen bewundert werden. 

Bylo by hezké, kdyby láska k vlasti přestala zavíset na jazycích v celé Evropě. Lipsko miluje mnoho lidí, kteří nemluví německy. A Krkonoše lze obdivovat v mnoha jazicích.

Toleranz sollte nicht an Sprachgrenzen enden, sondern dort, wo Menschen intolerant sind und andere ablehnen, weil sie eine andere Sprache sprechen. 

Tolerance by neměla končit na jazikových hranicích, ale tam, kde jsou lidé, netoleratni a odmítají ostatní, protože mluví jiným jazykem.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0